Nhóm chủ đề Product Development

Product Development
1 Quy trình phát triển App Mobile
2 Sự khác nhau trong qui trình tạo ứng dụng iOS và Android
3 Vì sao developer nên có product mindset?
4 Đo lường hiệu quả làm việc của developer.
5 Câu chuyện về một dự án thất bại

[Dành cho diễn giả] Form xác nhận chủ đề sẽ trình bày . Sau khi chọn chủ đề, bạn vui lòng điền form này để BTC tiện liên hệ làm việc.