Nhóm chủ đề Crossplatform/Native/Hybrid/Web app

Crossplatform/Native/Hybrid/Web app
1 Lập trình app sử dụng React Native, so với Android/ iOS
2 Progressive Web Apps: Lắp đầy khoảng cách giữa Web và Mobile
3 Lập trình iOS app với Xamarin và Visual Studio
4 Phát triển App nhanh hơn với React Native + Sketch + Exponent
5 React Native for iOS Development
6 Crossplatform/Native/Hybrid/Web app, lựa chọn nào cho dự án?

[Dành cho diễn giả] Form xác nhận chủ đề sẽ trình bày . Sau khi chọn chủ đề, bạn vui lòng điền form này để BTC tiện liên hệ làm việc.