Agenda

AGENDA TẠI ĐÀ NẴNG 03/06/2017

8:30 – 8:40 Khai mạc BTC
8:45-9:05 Digital Transformation Francis Tuấn Anh – Microsoft
9:10-9:30 Hội tụ công nghệ số – Digital Convergence Thành Trương – MasterCard
9:35-9:55 Mobile App User Landscape in Vietnam Trường Đỗ – Google
10:00-10:20 5 yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu quảng cáo của ứng dụng
The 5 factors that affect your app ads’ revenue
Loan Nguyễn – Appota
10:25-10:45 Xamarin – Back to the future Nguyễn Anh Khoa – Sioux
10:50-11:10 Building a profitabile app business Aimen Khan – Google
11:15-11:35 Giải pháp nâng cao tỉ lệ đơn hàng thanh toán thành công và giữ chân khách hàng
Solution to increase the successful payment orders and customer retention
Đỗ Công Diễn – Ngân Lượng
11:40-12:00 Tầm quan trọng của monetization và cách monetize ứng dụng hiệu quả
Importance of monetization and how to monetize application
Nguyễn Minh Long – MOG
12:05-12:25 Unlocking the secrets of app localization Vân Vương – Google
12:30-12:50 Nanny Robot with Microsoft IoT Đạt Verse