Đón chờ Mobile Day 2015, khác biệt nhất từ trước đến nay! Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn.